Er du interessert i lokalsamfunnet? Meld deg inn i Soon og Omegns Vel.
 
Postboks 169, 1556 Son -  eller post@sonvel.no


Den årlige kontingenten er kr 300,- - bruk kontonummer Sparebank1 1082 30 02985


Innkalling


                                                                                                                Son 25. januar 2021

                                                          

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 FOR SOON 

  OG OMEGNS VEL

 

  I henhold til Soon og Omegns Vels vedtekter

  skal årsmøtet avholdes innen utgangen av

  februar, og innkallingen skal skje senest 3 uker

  før årsmøtedato. Saker som ønskes behandlet

  ut over årsmøtets faste poster, skal være sendt

  styret senest 7 dager før årsmøtet. Korona-

  situasjonen umuliggjør et årsmøte med fysisk

  fremmøte. Et årsmøte basert på Teams eller

  liknende ansees likeledes som vanskelig å

  gjennomføre.


  Det fysiske årsmøtet kan derfor ikke arrangeres

  i år, men avholdes 28. februar 2021 som

  kommentering fra medlemmer av saker til

  behandling til post@sonvel.no innen 28. februar

  2021. Disse vil således bli protokollført i

  protokoll for årsmøtet.

 

  1. Saker som ønskes behandlet som innkomne forslag fra medlemmer bes sendt inn til post@sonvel.no innen 21. februar 2021.
  2. Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på vellets webside sonvel.no innen 19. februar 2021, herunder valgkomiteens innstilling til styresammensetning.

 

 

  Saker til behandling:

 

  • Styrets årsberetning og arbeidsplan for 2021 (vedlagt)

 

  • Revidert regnskap for 2020 og budsjett for 2021

 

  • Kontingenten for 2022 foreslås uendret;
    kr 200,- for enkeltmedlem, kr 300,- for familiemedlem

 

  • Innkomne forslag til saker som ønskes behandlet.

 

  • Valg av styre for 2021. Det vises til valgkomiteens innstilling. Mulighet for benkeforslag må dessverre utgå denne gangen pga. omstendighetene.

 

  Vi ber om forståelse for vår måte å

  gjennomføre «årsmøtet» på i denne spesielle

  tiden.

 

  Ditt medlemskap og bidrag er viktig for Soon

  og Omegns Vel. Mange medlemmer øker våre

  muligheter for å påvirke og skape gode

  løsninger for Son, både for fastboende,

  badegjester og besøkende.

 

  Eventuelle spørsmål kan sendes til

  post@sonvel.no  eller telefon 911 10 120.

 

  Ved betaling av kontingent for 2021, husk å

  oppgi navn og helst e-postadresse.

 

 

  Med vennlig hilsen

 

  Jon Warhuus

  leder


Årsmøtepapirer


Utsendelse pr. e-post

 

 

  For å distribuere årsmøtepapirene til flest mulig

  medlemmer velger vi i år å bruke e-post.


  Vi har registrert e-postadresser til ca 60 % av

  medlemmene, dersom du som medlem ikke

  mottar noe ber vi deg benytte anledningen til

  å sende inn din e-postadresse til




post@sonvel.no


  


Valg 2021


Valgkomiteens innstilling
til årsmøtet 2021:

 

 

 

  * Styreleder:

 

    Jon Warhuus                        (- gjenvalg 1 år)

 

 

  * Styremedlemmer:

 

    Anstein J. Spone                  (- ikke på valg)

 

    Asgeir Mjelve                       (- ikke på valg)

 

    Klaus Owesen-Lein               (- ny for 2 år)

    Arvid Munthe Johannesen      (- ny for 2 år)

 

 

 

  * Varamedlemmer:

 

    Oleg Krohn                           (- ny for 1 år)

 

    Johanne Cathrine Brustad      (- ny for 1 år) 


Årsberetning 2020


  Året har vært preget av pandemien som

  regjeringen tok tak i for alvor den 12. mars

  2020.


  Styret har gjennom året avholdt 10 møter med

  medlemmene samlet og 1 møte forsøksvis

  avholdt ved e-post kommunikasjon. På

  årsmøtet 25. februar 2020 ble Sooningprisen

  tildelt Tove Lissner for hennes langvarige,

  uegennyttige arbeid med bevaring av

  Dørnbergerhuset. Et av Sons viktigste og mest

  særpregete bygg er reddet for mange år.


  Styret har i tråd med Vellets formålsparagraf,

  gjennom året fulgt opp eller arbeidet med

  følgende saker blant annet over for kommunens

  ledelse og til dels i samarbeid med Vestby

  næringsforum.

  * Bygningsmessige endringer og omregulering i

  Son sentrum:

  Ole Hansen-gården, Kolåsveien2 i stort forfall 

  trass i bevaringsverdi.

  Huitfeltgården.

  Kolåsvn 4, tilbygg for apoteket trass

  verneverdi.

  Birkelandsgården.

  Storgata 29 avstengt, men blir istandsatt.

  Elim, Storgata 33 ble forsøkt omregulert til

  bolig, men ble ikke omregulert.

  Utbygging bak/over Woldegården.

  Storgata 24, tilbygging.


  * Utbyggingsplaner:

  Ørajordet, Saltbuveien, Skoglykollen, Sonskilen

  båthavn(Goldfish).


  Åpne folkemøter med Erling Okkenhaug som

  fagperson/arkitekt om utbygging av mindre

  tettsteder/ kommuneplan 1919 - 2031 ble

  planlagt, men først avlyst pga sykdom (5.

  mars) og senere (24. september) pga Korona-

  restriksjoner.


  Trafikkanalyse 2018 – realitetsvurdering ifm

  omfattende utbygginger vest for Son

  sentrum.


  Invitasjon til kommunen fra vellet om å være

  høringsinstans for alt som gjelder Son og

  omegn.

 

  Oppfølging mudringsbehov/forurensning

  Hølenselva og Sonskilen. Kvikkleire og

  utbygging i et nytt lys nå i 2021.


  Barn og voksnes tilgjengelighet til sjøen

  sentralt i Son. ”Matested” for ender ved

  Voktersken fylt med rullestein av kommunen.


  Initiativ til samarbeid med lokale velforeninger

  13 stk kontaktet.


  Oppfølging revisjon av kommunal 

  reguleringsplan fra 1986 Son indre område.


  Oversikt over snarveier og stier i Son. 20 stk

  definert, forslag til skilting og prøveoppstilling

  foreslått. Håper å få kommunen med på dette

  viktige arbeidet.


  Kolåsveien er fylkesvei. Fortauskant ved

  apoteket vanskeliggjør tilgang til apoteket fra

  Kolåsveien for rullatorbrukere. Busstopp samme

  sted er uegnet/trafikkfarlig. Ansvar Ruter og

  Fylket.


  * Diverse:

  Permanent el-installasjon for Voktersken,

  finansiert av SpareBank1 Østfold Akershus.

  Nyplanting av tre i Elim parken (etter beklagelig

  trefelling)


  Ønske om innsats for bevaring av verneverdige

  trær, invitasjon til registrering.


  Estetisk forvaltning av Son sentrum; positivt

  tilsvar til Næringsforeningen om deltakelse når

  det gjelder blomster, skilting til P-plasser mm.


  I året 2021 vil vi gå videre med svært mange

  av de nevnte oppgavene fra 2020.


   J.W. 25.1.2021