Storgata 16 B

Styret i Soon og Omegns Vel mener en slik utbygging med så stort omfang strider mot bevaring av stedets egenart.Skoleveien 10-12 og  Storgata 16 B ligger begge innenfor fredet særområde i Son indre sentrum.


Ref gjeldende reguleringsplan 1986 og uttalelse fra Riksantikvar Jørn Holme:

«Son sentrum er ikke bare viktig i lokal vernesammenheng, men av stor nasjonal betydning»Jon Warhuus
styreleder

Soon og Omegn Vel og alle som er glade i Son, står bak gjeldende reguleringsplan for Indre Son sentrum, et verneområde av nasjonal  betydning  i følge Riksantikvaren. Alle politikere i Vestby kommune må ta avstand fra ulovelig hærverk i Son sentrum!


Son, 5.5.2022for Soon og Omegns Vel

 

Jon Warhuus
styreleder
959 36 869
post@sonvel.no


Se link til Son vels venner

https://www.facebook.com/groups/472868122917686/permalink/1888076198063531/
Se link til Vestby Avis:


Son, Utbygging | Her står Stefan (54) på egen tomt og forklarer hvor naboen vil bygge høyt og stort i Son: – Han vil sprenge bort nesten hele åsen (vestbyavis.no)

Facebook - Son vels venner

6. desember 2018


Storgata 16 B i Son sentrum er under "utvikling". Følg med.


Det er forsøkt planlagt et massivt bygg på 8 leiligheter med stort garasjeanlegg under. Det ser ut til å bli 8 etasjer høyt fra kjeller til loft!  Hele fjellet skal da sprenges bort.


Dette er vel for rått for flere enn Soon og Omegns Vel og andre Son sentrums - entusiaster?


Ikke akseptabelt, selv etter eventuell prutting!Jon Warhuus 
styreleder

Brannsikring

Styret i Soon og Omegns Vel har levert sin uttalelse i forbindelse med revisjon av brannsikringsplanen for Son indre sentrumBrannrevisjonen bør kvalitetssikres av den lokale brannsjef med tanke på brannspredning fra ikkesikrede nabohus i sterk vind.

* Vedr. offentlig ettersyn - brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son - frist 210422

 

 

Styret i Soon og Omegns Vel takker for anledningen til å komme med innspill, og mener det er betimelig at dette viktige arbeidet er kommet i gang igjen.

 

Vellets styre har tidligere ved flere anledninger tatt opp brannsikring av Son indre sentrum, både i møter med ordfører og rådmann, og underveis med diverse politikkere.

 

Sitat: «Brannsikringsplanen er ikke hjemlet i lov eller forskrift og påfører ikke plikter eller rettigheter til eiendommer innenfor planområdet.» Her mener styret i Soon og Omegns Vel at dette kanskje bør hjemles i lov eller forskrift slik at brudd på brannsikringsplanen må få konsekvenser, dette vil da dermed også virke preventivt.

 

Soon og Omegns Vel har tidligere henvist til mulighet for Riksantikvarens økonomiske støtte til brannvern av kulturminner, og vi ser at dette nå er nevnt i saksutredningen, så vi benytter samtidig anledningen til å påpeke at Riksantikvaren også besitter mye ekspertise og kunnskap.

 

Son sentrum er tett bebygget, og det er deler av Son også utenfor indre sentrum. Derfor er det nærliggende å spørre om området for styrket brannvern burde være større enn kun indre sentrum, det er også tett og verneverdig bebyggelse utenfor «indre» sentrum.

 

Som et supplement til revisjon av brannsikring for Son indre sentrum, mener styret Soon og Omegns Vel at dette brannsikringstiltaket i det minste også bør kvalitetssikres av brannvesenet, i tillegg til arbeidet kommunens administrasjon og andre fagpersoner ellers nedlegger.

På forhånd takk for oppmerksomheten, og styret i Soon og Omegns Vel deltar gjerne i videre samtaler eller møter om dette viktige arbeidet.

 

 

med beste hilsen

 

for Soon og Omegns Vel

 

Jon Warhuus
styreleder
959 36 869
post@sonvel.no

Reguleringsplan Kolås

Styret i Soon og Omegns Vel har sendt inn en uttalelse om denne omgjøringen fra fritids- til boligformål

* Offentlig ettersyn - områdereguleringsplan for Kolås - frist 13.5.2022

Denne omreguleringen gjelder muligens «bare» et titalls fritidseiendommer, som skal kunne omreguleres til boligformål, men det skulle være rart om myndighetene koster på fortau og annen infrastruktur, uten å ha andre utbyggingsplaner langs Kolåsveien?

 

Dette har vel ligget i kortene noen tid allerede. Både Søndre og Nordre Brevik, Deør Skog, Liabråtan med flere har blitt omgjort fra hyttefelt til boligfelt når vei og vann har blitt løst.

 

* Hva er konsekvensene av økt trafikkmengde gjennom Son - hvilke konsekvenser vil det medføre? 

* Burde man utvidet veinettet + sykkelvei før oppgradering av hyttefeltet til boligfelt? 

* Hva med skoler - er de store nok?

* Hva med et sterkt krav om adkomst via fylkesvei 1356 fra nord (Vestby kirke)?

* Kun syklister, fotgjengere kollektivtrafikk til Son fra vest over brua og tilbake?

 

 

Spørsmål som kan reises:

- er det prinsipielt ønskelig med enda flere faste helårsboliger i dette områder, og totalt sett vest for Hølenselva? I tillegg til Skogly-utbyggingen som foreløpig er avvist, men antagelig kommer igjen?

- konsekvenser?

- fordeler?

- Rambølls trafikkanalyse 2018 ser krysset Kolåsveien/Storgata som et kritisk punkt først i 2040

(denne analysen ble utarbeidet for en annen utbygging, og den er snart utdatert, da det også finnes en alternativ trafikkanalyse 2019) 

- Gang-/sykkelvei/fortau som ligger i planen kan uansett bifalles som trafikksikkerhetstiltakPå forhånd takk for oppmerksomheten.

med beste hilsen

 

for Soon og Omegns Vel

 

Jon Warhuus
styreleder
959 36 869
post@sonvel.no ekstra